Det osynliga våldet

För kvinnor och män som fallit offer för psykisk misshandel, privat eller på sin arbetsplats.

Psykologiguiden

Narcissism

En viss grad av narcissism anses sedan länge vara en förutsättning för en sund och hälsosam självbild - man behöver vara i stånd att älska sig själv för att kunna älska andra. För personer med narcissistisk personlighetsstörning har dock de här dragen blivit helt dominerande och skapar istället stora problem, inte minst i relation till andra.


Narcissistiska personlighetsdrag förekommer relativt ymnigt i befolkningen men fullt utvecklade narcissistiska personlighetsstörningar anses inte ens uppgå till en procent.


Det dominerande draget är en uppblåst självbild, där personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Eftersom grunden för den upphöjda självbilden är väldigt bräcklig kommer personen också att vara mycket känslig för kritik. Till detta kommer också en påtagligt bristande inlevelseförmåga.


Grandiositeten och självöverskattningen leder lätt till ensamhet och rentav depression eftersom man inte kan få de höga tankarna om sig själv bekräftade av andra.


Personer med narcissistisk personlighetsstörning har påfallande ofta drag av antisocial eller borderlinekaraktär, som ytterligare komplicerar symtombilden och behandlingen.

 

Symtom


De mest påtagliga dragen är den orealistiska självbilden, där man ser sig som unik, höjd över mängden, och med rätt till särskilda förmåner. Vanliga regler gäller inte, de är för andra som ses som medelmåttor. Endast de främsta experterna på området duger om en sådan här person behöver konsultera en läkare eller jurist.


Narcissisten strävar att framhålla sig själv i alla sammanhang, vilket gör personen odräglig i andras ögon.

 

Kritikkänsligheten kan ställa till stora bekymmer i vardagssituationer, eftersom personen i alla lägen styrs av sin strävan efter makt, status och berömmelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara materiella framgångar, utan det är den personliga makten som är viktigast.

 

Det blir givetvis så småningom obehagliga konfrontationer med verkligheten, och då ligger depressionen nära. Det är också den vanligaste anledningen till att personen söker hjälp.

 

 

Utredning och diagnos


Diagnosen ställs genom intervju och observation på sedvanligt sätt. Ibland kan flera diagnoser vara aktuella. Personlighetsstörningen ses sällan som det tillstånd som behandlas utan snarare som en komplicerande faktor, som man behöver ta hänsyn till.

 

 

Behandling


Motivationen till förändring av de grundläggande personlighetsdragen är av naturliga skäl mycket svag, varför psykologisk behandling av dem knappast är förstahandsalternativ.


Behandling av depressiva symtom kan ske på psykologisk eller farmakologisk väg.


Utan behandling tycks personer med narcissitiska drag snarast få det sämre med åren, eftersom det ju blir allt svårare att upprätthålla en grandios självbild när verkligheten i form av psykiskt och fysiskt åldrande säger något annat.

 

 

Hur får man hjälp?


Närmaste psykiatriska mottagning kan ge adekvat hjälp.


Det finns risk för att personer med komplexa problem inte får adekvat hjälp eftersom de uppfattas som krävande och provocerande. Det är därför viktigt att upprätthålla sedvanliga ramar för en behandlingskontakt.

 

Författare: Håkan Nyman, Dr Med, leg psykolog, spec i neuropsykologi
Publicerad: 2009-10-21

Källa

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)